This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Zaštita biološke raznovrsnosti

Zaštita i očuvanje biodiverziteta u Srbiji


Zaštita retkih i ugroženih vrsta, kao i njihovih staništa, osnova je zaustavljanja stope opadanja biološke raznovrsnosti u Srbiji. Pravno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010-ispravka), Pravilnikom o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama za njihovo očuvanje („Službeni glasnik RS“, br. 35/2010), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“ br. 5/2010), Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS“ br. 99/2009), kao i Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS ", br. 31/05, 45/05 - ispravka, 22/07, 38/08 i 9/10). Pored primene nacionalnog zakonodavstva, zaštita i očuvanje biodiverziteta obezbeđuje se primenom međunarodnih konvencija čiji je potpisnik i naša zemlja:

  • Konvencija o biodiverzitetu

  • Ramsarska konvencija - Konvencija o močvarnim područjima koja su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica.
  • CITES konvencija - Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune
  • Bernska konvencija – Konvencija o očuvanju divljeg biljnog i životinjskog sveta i prirodnih staništa Evrope
  • Bonska konvencija – Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja 
  • biće nakačeni tekstovi konvencija (linkovani)


Usvojeni međunarodni principi i nacionalni ciljevi za očuvanje biološke raznovrsnosti Srbije, utvrđeni su usvajanjem Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. Do 2018. Godine.


Zaštićena prirodna dobra su:

1) zaštićena područja (strogi rezervat prirode, specijalni rezervat prirode, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićeno stanište, predeo izuzetnih odlika, park prirode);

2) zaštićene vrste (strogo zaštićena divlja vrsta, zaštićena divlja vrsta);

3) pokretna zaštićena prirodna dokumenta.

Folder Zaštićena područja
Folder Zaštićene vrste
Folder Pokretna zaštićena prirodna dokumenta