This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Konvencija o biološkoj raznovrsnosti

Jedan od glavnih dogovora sa konferencije u Rio de Ženeir-u 1992. godine (1992 Earth Summit in Rio de Janeiro), je usvajanje Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (CBD). Predmet i cilj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti je:

(1) očuvanje biodiverziteta,

(2) održivo korišćenje njegovih komponenti (bioloških resursa), i

(3) pristup i pravedna podela dobiti koje proističu od korišćenja genetičkih resursa.

Sajt konvencije nudi mnogo korisnih informacija, a neki linkovi se mogu pronaći ispod:

Tekst konvencije: http://www.cbd.int/convention/text/

Kartagena protokol o biobezbednosti: http://bch.cbd.int/protocol/

Strateški plan konvencije: http://www.cbd.int/sp/

Bonske smernice o pristupu genetskim resursima i pravičnoj raspodeli koristi koja proizilazi iz njihove upotrebe: http://chm.moew.government.bg/pdfs/eng/BONN_GUIDELINES_UK.pdf

Nacionalni izveštaji Srbije i Strategija biološke reznovrsnosti Republike Srbije za period 2011-2018: http://www.cbd.int/reports/search/

Protokol o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli dobrobiti koje proizilaze iz njihovog korišćenja (Nagoja protokol): http://www.cbd.int/abs/


PDF Convention on biological diversity Preuzmi