This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Ostale konvencije koje se odnose na biološku raznovrsnost

Republika Srbija je potpisnica brojnih drugih međunarodnih sporazuma vezanih za zaštitu biodiverziteta i prirode: Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja, posebno kao prebivalište ptica močvarica, Konvencije o zaštiti svetskog kulturnog i prirodnog nasleđa, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune - CITES, Konvencije o biodiverzitetu i njenog Protokola iz Kartagene, Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja - Bonska i Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska, i dr.

Zakon o zaštiti životne sredine sadrži veliki broj odredbi  koje se odnose na zaštitu biodiverziteta i koje uzimaju u obzir međunarodne sporazume. Republika Srbija je u 2009. godini usvojila novi Zakon o zaštiti prirode (kao i izmene i dopune ovog zakona 2010. godine) koji je usklađen sa relevantnim direktivama EU. Ministarstvo  životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (Sektor za zaštitu prirodnih resursa) prati primenu Ramsarske konvencije, Konvencije o biodiverzitetu, CITES, Bonske i Bernske konvencije. Dodatno je imenovano još nekoliko institucija u funkciji naučnih organa za CITES, a Republika Srbija redovno podnosi godišnje izveštaje CITES -u. Republika Srbija redovno podnosi i nacionalne izveštaje o implementaciji Ramsarske konvencije, a završeni su i dostavljeni Sekretarijatu konvencije za biodiverzitet prvi, drugi, treći i četvrti nacionalni izveštaji. Takođe se podnosi i nacionalni izveštaj o implementaciji Bonske konvencije.

Republika Srbija je od 2001. godine postala potpisnica Okvirne konvencije o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija, a 2007. godine ratifikovala je Konvenciju o borbi protiv dezertifikacije i Kjoto protokol.

Detaljna lista međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine može se pruzeti ispod.

PDF Lista međunarodnih ugovora i konvencija Preuzmi (2 versions)