This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Događaji

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije i Ambasada Republike Mađarske, organizovali su seminar ,,Prirodaˮ, 19. i 20. marta 2012. godine. Tema seminara je realizovana na osnovu Godišnjeg plana saradnje i Memoranduma o saradnji koji je potpisan između Kancelarije za evropske integracije i Ambasade Republike Mađarske, a odabrana je u skladu sa analizom potreba za obukom koju Kancelarija sprovodi jednom godišnje putem upitnika koji je prosleđen članovima podgupa Stručne grupe koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije EU .

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Šumarskog fakulteta,  upravljači zaštićenih područja i nacionalnih parkova, kao i predstavnici NVO “Mladi istraživači Srbije“.

Kolege iz Ministarstva ruralnog razvoja Republike Mađarske upoznali su  učesnike sa uspostavljanjem i finansiranjem ekološke mreže NATURA 2000 u Mađarskoj, planovima održivosti NATURA 2000, sprovođenjem direktive o pticama  i direktive o staništima, kao i obavezama izveštavanja na osnovu direktiva EU o zaštiti prirode.

Istaknuto je da su za uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 veoma bitni dobri propisi, stabilna i stručno pripremljena državna organizacija za zaštitu prirode, podrška Evropske unije i postojeća mreža zaštićenih područja. Potrebno je izraditi bazu podataka na nivou države sa procenom područja koja sadrže tipove staništa iz Aneksa I i vrste iz Aneksa II i relativne važnosti svakog područja na držanom nivou – Aneks III (Poglavlje 1) Direktive o staništima i sastaviti bazu podataka sa procenom područja od relativnog značaja na nivou EU- Aneks III (Poglavlje 2) po biogeografskim regionima. Kao podrška EU, u Republici Mađarskoj realizovana su dva PHARE projekta. Prvi je tvining projekat sa Finskom i Španijom za jačanje administrativnih i ljudkih kapaciteta. Drugi projekat se odnosi na proces formiranja ekološke mreže NATURA 2000 i obuhvata mapiranje staništa, nacionalnu ekološku mrežu i zaštićena područja prirode. Izvori za finansiranje NATURA 2000 područja u Mađarskoj su LIFE+ programi i strukturalni fondovi, kao što su Evropski fond za regionalni razvoj – ERFA i Evropski fond za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj – EMVA.

Održana je prezentacija o pravnom okviru za formiranje ekološke mreže NATURA 2000, postupku dobijanja dozvola za planove i investicije, proceduri izrade procene uticaja planova i investicija na NATURA 2000 područja, merama kompenzacije i naknadnom izveštavanju Evropske komisije. U procesu formiranja i funkcionisanja ekološke mreže NATURA 2000 javljaju se konflikti. Mađarska se pored konflikta sa EU i smernicama koje se u praksi teško ostvaruju, suočila sa žestokim otporom svojih sektora poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, rudarstva, saobraćaja, industrije i odbrane, kao i privatnim sektorom. 

Kolege su takođe predstavile osnove planova upravljanja NATURA 2000 područjima u Mađarskoj, polazeći od Strategije biodiverziteta EU (2020) i svoje  državne regulative. Ovi planovi upravljanja pružaju pomoć u ispunjavanju obaveza zaštite propisanih EU direktivama, a služe i kao sredstvo komunikacije i smanjenja konflikata.

There are no upcoming events.