This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Medjunarodna saradnja NATURA 2000

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije i Ambasada Republike Mađarske, organizovali su seminar ,,Prirodaˮ, 19. i 20. marta 2012. godine. Tema seminara je realizovana na osnovu Godišnjeg plana saradnje i Memoranduma o saradnji koji je potpisan između Kancelarije za evropske integracije i Ambasade Republike Mađarske, a odabrana je u skladu sa analizom potreba za obukom koju Kancelarija sprovodi jednom godišnje putem upitnika koji je prosleđen članovima podgupa Stručne grupe koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije EU.

Download as iCalendar

Period 19/08/2015
Saradnik Slaviša Popović

Događaji

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Šumarskog fakulteta,  upravljači zaštićenih područja i nacionalnih parkova, kao i predstavnici NVO “Mladi istraživači Srbije“.

Kolege iz Ministarstva ruralnog razvoja Republike Mađarske upoznali su  učesnike sa uspostavljanjem i finansiranjem ekološke mreže NATURA 2000 u Mađarskoj, planovima održivosti NATURA 2000, sprovođenjem direktive o pticama  i direktive o staništima, kao i obavezama izveštavanja na osnovu direktiva EU o zaštiti prirode.

Istaknuto je da su za uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 veoma bitni dobri propisi, stabilna i stručno pripremljena državna organizacija za zaštitu prirode, podrška Evropske unije i postojeća mreža zaštićenih područja. Potrebno je izraditi bazu podataka na nivou države sa procenom područja koja sadrže tipove staništa iz Aneksa I i vrste iz Aneksa II i relativne važnosti svakog područja na držanom nivou – Aneks III (Poglavlje 1) Direktive o staništima i sastaviti bazu podataka sa procenom područja od relativnog značaja na nivou EU- Aneks III (Poglavlje 2) po biogeografskim regionima. Kao podrška EU, u Republici Mađarskoj realizovana su dva PHARE projekta. Prvi je tvining projekat sa Finskom i Španijom za jačanje administrativnih i ljudkih kapaciteta. Drugi projekat se odnosi na proces formiranja ekološke mreže NATURA 2000 i obuhvata mapiranje staništa, nacionalnu ekološku mrežu i zaštićena područja prirode. Izvori za finansiranje NATURA 2000 područja u Mađarskoj su LIFE+ programi i strukturalni fondovi, kao što su Evropski fond za regionalni razvoj – ERFA i Evropski fond za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj – EMVA.

Održana je prezentacija o pravnom okviru za formiranje ekološke mreže NATURA 2000, postupku dobijanja dozvola za planove i investicije, proceduri izrade procene uticaja planova i investicija na NATURA 2000 područja, merama kompenzacije i naknadnom izveštavanju Evropske komisije. U procesu formiranja i funkcionisanja ekološke mreže NATURA 2000 javljaju se konflikti. Mađarska se pored konflikta sa EU i smernicama koje se u praksi teško ostvaruju, suočila sa žestokim otporom svojih sektora poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, rudarstva, saobraćaja, industrije i odbrane, kao i privatnim sektorom. 

Kolege su takođe predstavile osnove planova upravljanja NATURA 2000 područjima u Mađarskoj, polazeći od Strategije biodiverziteta EU (2020) i svoje  državne regulative. Ovi planovi upravljanja pružaju pomoć u ispunjavanju obaveza zaštite propisanih EU direktivama, a služe i kao sredstvo komunikacije i smanjenja konflikata.