This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Institucije javnog sektora

Ministarstvo zaštite životne sredine, (MZŽS) obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadležno je za očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama. Određene nadležnosti imaju i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstvo rudarstva i energetike; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i druga ministarstva.

U okviru postojećih zakona, izvestan broj nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine je decentralizovan do pokrajinskog nivoa ili jedinica lokalne samouprave. Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obavlja aktivnosti za zaštitu životne sredine na teritoriji AP Vojvodine, stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, izradu i usvajanje programa zaštite životne sredine na teritiriji AP Vojvodine, donošenju planova i programa upravljanja prirodnim resursima i dobrima, kontroli korišćenja i zaštiti prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP i vršenje kontinuiranog monitoringa i kontrole stanja životne sredine na teritoriji pokrajine.

Lokalne samouprave imaju nadležnosti koje se odnose na prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i unapređenje životne sredine, kao i na komunalne poslove. Na lokalnom nivou, sekretarijati za zaštitu životne sredine imaju nadležnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, uključujući i zaštitu kvaliteta vazduha, zaštitu od buke, upravljanje komunalnim otpadom, urbano planiranje i izdavanje građevinskih dozvola za postrojenja koja nisu uključena u nacionalni nivo. Strateška procena planova i programa, procena uticaja na životnu sredinu i integrisane dozvole se takođe nalaze među njihovim statutarnim zadacima.

Agencija za zaštitu životne sredine je organ u sastavu MZŽS i obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj,usklađivanje i upravljanje nacionalnim sistemom informisanja o zaštiti životne sredine, izradu registra zagađivača, prikupljanje i objedinjavanje podataka, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju zaštite životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine, kao i saradnju sa i izveštavanje Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskoj mreži za obaveštavanje i posmatranje o životnoj sredini (EIONET).

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, su javne stručne ustanove kojima je poverena zaštita i unapređenje prirodne baštine Republike Srbije. Zavodi za zaštitu prirode vrše stručne poslove zaštite prirodnih dobara, istraživanje i proučavanje prirodnih dobara radi stavljanja pod zaštitu, sprovođenje mera i režima zaštite, pripremanje studija za predlaganje zaštite i vrednovanje prirodnih dobara, praćenje stanja ugroženosti prirodnih dobara i predlaže mere njihove zaštite, utvrđivanje uslova zaštite i davanje podataka o zaštićenim područjima u postupku izrade prostornih i drugih planova i druge poslove utvrđene propisima, proučavanje i zaštitu biološke i geološke raznovrsnosti Republike Srbije, stručni nadzor i pruža stručnu pomoć u upravljanju i unapređenju zaštićenih prirodnih dobara.

URL Agencija za zaštitu životne sredine
URL Fond za zaštitu životne sredine
URL Ministarstvo zaštite životne sredine
URL Pokrajinski sekretarijat za urbaniyam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
URL Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine
URL Zavod za zaštitu prirode Srbije