This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Institucije javnog sektora

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, (MPZŽS) obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih bilјnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom. Organi u sastavu Ministarstva su Uprava za šume, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za veterinu, Sektor za ruralni razvoj, Republička direkcija za vode i Direkcija za nacionalno referentne laboratorije u čijem se sklopu nalazi Banka biljnih gena kao i Agencija za zaštitu životne sredine; 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (obuhvata sektore industrije, turizma i komplementarnih delatnosti); Ministarstvo zdravlja (sprovođenje sanitarnih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine i biološku sigurnost); Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (glavni izvor finansiranja raznovrsnih osnovnih i primenjenih istraživanja povezanih sa primenom i upravljanjem biotehnologijama, kao i monitoringom biodiverziteta); itd.

U okviru postojećih zakona, izvestan broj nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine je decentralizovan do pokrajinskog nivoa ili jedinica lokalne samouprave. Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obavlja aktivnosti za zaštitu životne sredine na teritoriji AP Vojvodine, stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, izradu i usvajanje programa zaštite životne sredine na teritiriji AP Vojvodine, donošenju planova i programa upravljanja prirodnim resursima i dobrima, kontroli korišćenja i zaštiti prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP i vršenje kontinuiranog monitoringa i kontrole stanja životne sredine na teritoriji pokrajine.

Lokalne samouprave imaju nadležnosti koje se odnose na prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i unapređenje životne sredine, kao i na komunalne poslove. Na lokalnom nivou, sekretarijati za zaštitu životne sredine imaju nadležnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, uključujući i zaštitu kvaliteta vazduha, zaštitu od buke, upravljanje komunalnim otpadom, urbano planiranje i izdavanje građevinskih dozvola za postrojenja koja nisu uključena u nacionalni nivo. Strateška procena planova i programa, procena uticaja na životnu sredinu i integrisane dozvole se takođe nalaze među njihovim statutarnim zadacima.

Agencija za zaštitu životne sredine je organ u sastavu MPZŽS i obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj,usklađivanje i upravljanje nacionalnim sistemom informisanja o zaštiti životne sredine, izradu registra zagađivača, prikupljanje i objedinjavanje podataka, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju zaštite životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine, kao i saradnju sa i izveštavanje Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskoj mreži za obaveštavanje i posmatranje o životnoj sredini (EIONET).

 

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, su javne stručne ustanove kojima je poverena zaštita i unapređenje prirodne baštine Republike Srbije. Zavodi za zaštitu prirode vrše stručne poslove zaštite prirodnih dobara, istraživanje i proučavanje prirodnih dobara radi stavljanja pod zaštitu, sprovođenje mera i režima zaštite, pripremanje studija za predlaganje zaštite i vrednovanje prirodnih dobara, praćenje stanja ugroženosti prirodnih dobara i predlaže mere njihove zaštite, utvrđivanje uslova zaštite i davanje podataka o zaštićenim područjima u postupku izrade prostornih i drugih planova i druge poslove utvrđene propisima, proučavanje i zaštitu biološke i geološke raznovrsnosti Republike Srbije, stručni nadzor i pruža stručnu pomoć u upravljanju i unapređenju zaštićenih prirodnih dobara.

URL Agencija za zaštitu životne sredine
URL Fond za zaštitu životne sredine
URL Ministarstvo zaštite životne sredine
URL Pokrajinski sekretarijat za urbaniyam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
URL Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine
URL Zavod za zaštitu prirode Srbije