This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Ekonomije Jugoistočne Evrope koordiniraju svoje aktivnosti na zaštiti biodiverziteta

Novoosnovana Radna grupa za biodiverzitet koju čine predstavnici ekonomija Jugoistočne Evrope, prvi put se sastala 14.11.2017. godine u Beogradu. Tokom sastanka učesnici su naglasili značaj podsticanja regionalne saradnje i formiranja zajedničkog stava po pitanju zaštite biodiverziteta. Zaključci sa sastanka bili su predstavljeni na Ministarskoj Konferenciji zemalja Jugoistočne Evrope koja je održana tokom Konferencije o klimatskim promenama.

Na poslednjem 23. zasedanju članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, koje je održano u Bonu, lideri vlada, biznis sektora i civilnih organizacija naglasili su da su najveći izazovi u današnje vreme promena klime i rezultirajući uticaji na prirodu i ljude. Prema izveštaju Međuvladinog Panela o klimatskim promenama, Jugoistočna Evropa će se suočiti sa povećanjem temperatura iznad evropskog proseka, promenom u obrascima padavina, što vodi ka povećanim rizicima od poplava, produženim sušnim periodima, erozijom zemljišta i šumskim požarima. Kao odgovor na ove izazove, neophodno je da ekonomije Jugoistočne Evrope ubrzaju implementaciju regionalne Strategije Jugoistočne Evrope do 2020 koju je razvio Regionalni savet za saradnju uz podršku Evropske Komisije. Strategija prepoznaje da su uticaji klimatskih promena pretnja za ljudski i prirodni kapital u ekonomski najproduktivnijim područjima regiona i poziva na akciju za „adaptaciju na klimatske promene u cilju dostizanja društva ili ekonomija koje su otporne na klimatske promene“. Dimenzija J - jedna od 16 dimenzija ove strategije identifikuje, između ostalog, aktivnosti za borbu protiv klimatskih promena. U prilog navedenom, uspostavljena je Radna grupa za biodiverzitet u okviru Regionalne radne grupe za životnu sredinu Regionalnog Saveta za saradnju (Regional Cooperation Council). Okupljanjem predstavnika i podsticanjem dijaloga između institucija odgovornih za životnu sredinu, vodne resurse, zemljište, klimatske promene i biodiverzitet, Radna grupa predstavlja međuvladino telo za koordinaciju regionalnih aktivnosti, sprovođenje ciljeva Strategije Jugoistočne Evrope do 2020 i kreiranje okruženja za efikasnije sprovođenje politika zaštite životne sredine ekonomija u regionu.

Cilj prvog sastanka Radne grupe za biodiverzitet, kojom trenutno predsedava Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, bila je identifikacija prioriteta i preliminarnih strateških pravaca delovanja. Učesnici su se saglasili oko daljeg razvoja nekoliko tema u okviru radnog plana Grupe: konsolidovanje informacija i znanja o biodiverzitetu za razvoj politika u ovoj oblasti i delovanje na regionalnom nivou; jačanje ekonomija u pogledu sprovođenja međunarodnih obaveza i sprovođenja politike EU za zaštitu prirode; integrisanje biodiverziteta i usluga ekosistema u sektorske politike. Takođe, identifikovane su brojne sveobuhvatne aktivnosti kao što su razvoj kapaciteta na regionalnom nivou, vidljivost i dostupnost. Radna grupa će se sastajati dva puta godišnje, sledeći sastanak je na proleće 2018. godine kada predsedavanje preuzimaju predstavnici Makedonije.

Regionalna kancelarija Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju ima ulogu Sekretarijata Radne grupe za biodiverzitet i obezbeđuje administrativnu podršku doprinoseći boljem povezivanju i bržoj implementaciji mera za zaštitu biodiverziteta i očuvane ekosisteme kako je predviđeno Strategijom Jugoistočne Evrope do 2020. Podršku uspostavljanju Radne grupe za biodiverzitet obezbedila je i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – projekat Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet, finansiran od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Nemačke.

Release date 23/02/2018
Contributor Jelena Dučić

Please note that this information has expired.